Pro koho je Nová generace určena?

Jedná se o skupinky, které jsou vedeny křesťany, ale jsou pro všechny žáky na škole. Jde o lidi, kteří

společně chtějí pozitivně změnit školní atmosféru. Jejich cílem je přinést změnu skrze pořádání různých

dobročinných akcí a realizaci projektů, skrze modlitbu a křesťanské společenství na škole.


Co získáme, pokud bude skupinka na naší škole?

Na škole bude parta lidí z řadu studentů, kteří se zajímají o dění na škole a chtějí se na něm podílet.

Skupinka, která pořádá akce pro školu, aby se v ní žáci cítili lépe, může být velmi přínosná. Skupinka se

staví na křesťanských hodnotách jako je láska, pravda, naděje, víra a ty mohou škole velmi prospět.

Někteří rozdávají na školách „cookies“, jiní uklízí školní pozemky, doporučují přednášky zkušených

lektorů, zvou na školy zajímavé zahraniční hosty, rozdávají Bible, organizují akce zaměřené proti užívání

drog, alkoholu, šikaně nebo rasismu.


O co Nové generaci jde?

Vytvářet skupinky mající za cíl přinést pozitivní změnu školní atmosféry skrze pořádání různých

dobročinných, charitativních, prevenčních a sportovních projektů a akcí, které jsou přínosné pro školu.

Dále modlitba a srozumitelné předávání duchovních hodnot a osobní víry v Ježíše Krista. Usilujeme o

jednotu křesťanů a máme misijní zaměření.


Co je náplní skupinek?

Věříme, že pro hladký chod skupin je třeba dvou základních prvků. Jsou jimi 1) modlitba a společenství

křesťanů na škole a 2) činit školu lepším místem a přinášet evangelium Ježíše Krista. Oba tyto prvky jdou

ruku v ruce. K aktivitám skupinek jsou zváni studenti, kteří mají zájem o aktivity či křesťanské hodnoty.

Modlitba a společenství křesťanů na škole – Skupinky se modlí za svou školu, za studenty, za sebe

navzájem a za připravované akce. Dále se společně mohou zabývat studiem Bible a křesťanských hodnot.

Výhodou mezidenominační práce skupinek je možnost poznání jiné tradice a prohlubování jednoty

křesťanů. Na programy jsou zváni i ostatní studenti školy.

Činit školu lepším místem a přinášet evangelium Ježíše Krista – Skupinka není uzavřená jen pro sebe.

Členové skupinky se snaží předat evangelium o Ježíši Kristu svým způsobem života. Pořádají akce, které

jsou pro školu dobré a nejsou v rozporu s křesťanskou vírou. Skupinky jsou povzbuzovány do

dobrovolných aktivit, prospěšných a charitativních projektů, zprostředkování prevenčních programů a

evangelizačních akcí.


NG tvoří síť skupinek nejen po celé republice, ale i v ostatních zemích Evropy

(www.thisisnewgeneration.com). Díky NG tak máte jedinečnou možnost navázat kontakt s jinými

skupinkami. Na začátku projdete tréninkem, který vám pomůže skupinku začít, dále jí budovat a vytrvat.

Dostanete materiály vytvořené na základě předchozích zkušeností, které jsou užitečné pro chod skupinky

a další.

Proč být součástí Nové generace?


Máme jako skupinka vůči NG nějakou povinnost?

Pokud je skupinka zařazena do Nové generace, její vedoucí je zodpovědný za komunikaci s kanceláři

NG. Abychom mohli vytvářet dobré materiály a povzbuzení pro skupinky, velmi nám pomůže, když

budete sdílet své příběhy z akcí a projektů, které jste dělali či vyslyšené modlitby apod. Nová generace je

tu pro skupinky, ne skupinky pro NG.


Jak se připojit k Nové generaci?

Stačí napsat v rubrice „přidej se“ (nebo na info@novagenerace.com) a my se ozveme. Začínající

skupinka (její vedoucí) by měla projít tréninkem, který skupince pomůže začít. Tréninky se konají cca po

čtvrt roce.


Jsem jediný křesťan ve škole, můžu něco udělat já?

V první řadě doporučujeme si zjistit, zdali nechodí na školu také křesťané z jiné církve, kteří by se rádi

připojili. Dále je možné uspořádat první „modlitební schůzku“, na kterou pozvete pomocí plakátů a

uvidíte, jestli se někdo ukáže. Tak jako tak můžeme být v kontaktu a pokusíme se najít způsob jak situaci

zvládnout.


Není nic jednoduššího než nám napsat přes stránky, mailem na info@novagenerace.com nebo oslovit

někoho z týmu NG. Prezentaci v církvích a mládežích běžně děláme. Prosíme však, aby se začala

domlouvat alespoň 2 měsíce dopředu.

Chtěl bych, aby se Nová generace prezentovala u nás v církvi/mládeži. Co dělat?


Čemu v Nové generaci věříte?

Nová generace je v České republice zaštítěna Apoštolskou církví a je jedním z projektů OMAC.

Evangelium Ježíše Krista je hlavní motivací k této práci a cílem je ho prezentovat srozumitelným a

prospěšným způsobem. Věříme, že přinášet naději, přijetí a odpuštění je to, k čemu nás Ježíš povolal.

Věříme, že křesťanská naděje je pro každého člověka, proto zakládáme skupinky s touhou umožnit tak

každému se připojit a přinést změnu.


V Nové generaci milujeme církev! Přestože je NG vedená Apoštolskou církví, jedná se o

mezidenominační (převážně evangelikální) projekt. Výhodou mezidenominační práce skupinek je

možnost poznání jiné tradice a prohlubování jednoty křesťanů. Naší snahou je pomoci mladým lidem ve

škole, aby svou křesťanskou víru žili naplno. Skupinky na školách mají být misijním nástrojem místních

církví, ne však náhradou místního společenství, mládeže či církve.

Co Nová generace a církev?